کتاب راه سوم - رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳــﺎﺧﺖ تجهیزات ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧــﻮ در اﯾﺮان

 

 کتاب« راه سوم - رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳــﺎﺧﺖ تجهیزات ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧــﻮ در اﯾﺮان » که حاصل مصاحبه و گفت‌وگوی حضوری با مدیران و کارشناسان ستاد ویژه نانوست، سیر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ستاد را در حوزه زیرساخت فناوری نانو، با تاکید بر تجهیزات، مورد بررسی قرار می‌دهد. بازه زمانی مورد بررسی از سال 1382 تا 1394 بوده است و از مقدمات شکل‌گیری شبکه آزمایشگاهی نانو آغاز شده و تا نقطه ورود به حوزه ساخت تجهیزات صنعتی و تولید محصولات نانو پیش می‌رود. کتاب راه سوم سعی می‌کند ضمن روایت رویدادها و نقاط عطف طی دوازده سال موردبررسی و حفظ ترتیب تاریخی وقایع، سیاست‌های حاکم، نحوه عملی‌سازی سیاست‌ها و چگونگی تغییر و تکامل آنها را تبیین کند.

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻓﻨــﺎورى ﻧﺎﻧﻮ ﯾﮑﻰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهاى اﺻﻠﻰ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮑﻰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻤﺒﻮد تجهیزات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﺑﺮاى ﺗﺴــﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد. ﻗﺸــﺮ آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎهی ﮐﻪ در ﺻﻒ اول اﯾــﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧــﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎهاى ﺧﻮد را ﺑــﺮاى ﺧﺮﯾﺪ تجهیزات رواﻧﻪ ﺳــﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮدﻧﺪ. روال ﺟﺎرى در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﮐﺸﻮر هم همین ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﯾﮏ نهاد ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ (ﺳﺘﺎد) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﮑﺮى ﺗﺴــﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن همیشگی ﺷﻮد. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﯾﻪهای زﯾﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺒﻮد تجهیزات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﻧﺎﻧﻮ، ﺳــﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮى ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪى در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تجهیزات؛ گلوگاه توسعه فناوری نانو

 

فصل دوم:شبکه‌سازی؛ هم‌افزایی ظرفیت‌های

موجود به جای توسعه فیزیکی

 

فصل سوم: باز شدن افق‌های جدید؛ ساخت

تجهیزات نانو در داخل کشور

 

فصل چهارم:‌ موقعیت کنونی و مسائل پیش‌رو

 

خاتمه

 

 

 مصاحبه شوندگان (به ترتیب حروف الفبا) :

رضا اسدی‌فرد، محمدعلی بحرینی، علی بیت‌اللهی،

سعید سرکار، علی‌محمد سلطانی، سید محمّد میرکاظمی، علی‎اصغر نجیمی، مجتبی نسب

 

 

این کتاب که در قطع رقعی و 108 صفحه به طبع رسیده را می‌توانید به قیمت  25.000 تومان تهیه نمایید. برای خرید کتاب به آدرس‌ ذیل مراجعه نموده یا در صورت درخواست شما امکان ارسال کتاب توسط پیک امکانپذیر می‌باشد.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)