کتاب تجاری سازی فناوری یا چگونگی تولید ثروت از تحقیق و توسعه

ارائه مفاهیم کلیدی تجاری سازی فناوری

جایگاه فناوری در سیاست‌های کلّی ایران

تبیین جایگاه تک تک عوامل اثرگذار در تجاری سازی فناوری در کشورمان

واکاوی تجربیات سایر کشورها

اقتصاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، مسائل و زیرساخت‌های لازم برای رشد آنها

ارائه مثال: بازار نانو ذرات در کشورمان

سیاست‌های کلان دولتی در حوزه مدیریت فناوری