فروش فایل الکترونیک کتاب تمدن و تحليل تمدنی - 99/12/04

 

فروش فایل الکترونیک کتاب تمدن و تحليل تمدنی 

 

به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند فایل pdf کتاب تمدن و تحليل تمدنی در فروشگاه بنیاد توسعه فردا در دسترس قرار گرفته است.

  

📖 معرفی کتاب:

هنگامی ﮐﻪ درﺑﺎره‌ى ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﻰ‌ﮔﻮﯾﯿﻢ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻇﺎهر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهیم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آنها در ﻗﺎﻟﺒﻰ واﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ: ﻓﺮهنگ، ﺗﺎرﯾﺦ، اﺟﺘﻤﺎع، هنر و ادﺑﯿﺎت، ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ، ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎهیم دﯾﮕﺮى همچون اﻗﺘﺼﺎد، ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﻨﺎورى و رﺳﺎﻧﻪ، ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺣﻮزه‌های ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه‌اﻧﺪ. ﻧﻘـﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ همه‌ى اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮى و ﺗﺤـﻮﻻت ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺪن، هیچﮐﺪام را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺣﺬف ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺜﺮت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار، ﺿﺮورت ﺗﻔﮑﯿﮏ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى و ﭼﯿﻨﺶ درﺳﺖ آنها را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدهد.


در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، که بر اساس گفتارهایی از آقای مهندس صابر میرزایی می‌باشد، چهار ﺳﻄﺢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دهیم ﺑﺮاى ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬارى‌ها، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰى‌ها و ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬارى‌ها ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ها و راهکارهاﯾﻰ در اﯾﻦ چهار ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﻻﯾﻪ هستیم:

  1.  رﻓﺘﺎر (ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺎت ﺑﯿﺮوﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و ...)؛

  2.  اﺟﺘﻤﺎع (ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)؛

  3.  ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﺷﺎﻣﻞ ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ)؛

  4.  اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ (ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ، اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎى ﻣﺒﻨﺎﯾﻰ ﺳﺎزﻧﺪه‌ى ﺗﻤﺪن).

 

 

فهرست کتاب:

 فصل اول: الگوی تحليل تمدنی


فصل دوم: سياست‌گذاری در بستر جهان‌بينی و فرهنگ


 فصل سوم: ابزارهای نرم و سخت در سياست‌گذاری

 

 فصل چهارم: سياست‌گذاری اقتصادی مسئله‌ای پيش روی تمدن‌ها

 

 🔹 نویسندگان: حسین زاهدی مطلق - محمدمجید فولادگر (بر مبنای گفت‌وگو با مهندس صابر میرزایی)

 

💳 قیمت: 5.000 تومان

 

 جهت تهیه فایل pdf به آدرس: shop.farda.ir/index.php/9/Tahlil-Tamaddon مراجعه فرمایید.