فروش فایل الکترونیک کتاب خوزستان در افق نزدیک - 99/12/10

 

فروش فایل الکترونیک کتاب خوزستان در افق نزدیک 

 

به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند فایل pdf کتاب خوزستان در افق نزدیک که اولین نسخه از مجموعه کتاب‌های توسعه منطقه‌ای بنیاد توسعه فردا می‌باشد در فروشگاه کتاب در دسترس قرار گرفته است.

  

📖 معرفی کتاب:

ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﭼﻨﺪ دهه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــﮑﻼﺗﻰ ﭼﻮن ﺑﯿﮑﺎرى، آﻟﻮدﮔﻰ هوا، آﻟﻮدﮔﻰ آب، ﮐﻢ آﺑﻰ، رﯾﺰﮔﺮدها، ﮐﺎهش ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، حاشیهﻧﺸﯿﻨﻰ و ﭘﯿﺎﻣﺪهاى ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﻰ دﺳﺖوپنجه ﻧﺮم ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، همه ﻣﻰداﻧﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺳــﺖ و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺑﻪ هیچ‌وﺟﻪ ﺷﺎیسته ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻰها ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﻖ اﺳﺖ...

 

 «خوزستان در افق نزدیک...» برنامه‌ای برای آینده خوزستان است. نگاه غالب آن است که دولت سلسله‌جنبان توسعه در ایران بوده و هست و اگر دولت اقدامات خود را متوقف کند، موتور توسعه خاموش می‌شود. ما طبق شواهد تاریخی و اجتماعی، معتقد به جامعه قوی ایرانی و به‌تبع آن جامعه قوی خوزستانی هستیم که خود، موتور توسعه است و می‌خواهد پیشرفت کند و اراده آن را دارد؛ اما موانع ساختاری حرکت او را کند می‌کنند. گفتمان اصلی این برنامه «رفع موانع پیشرفت» است؛ که با تحقق آن، خواهیم دید مردم چگونه استان خوزستان را به‌دست خویش آباد خواهند کرد. افق مطلوب استان خوزستان «تجارت مبتنی بر کشاورزی» است. در برنامه «خوزستان در افق نزدیک...» موانع ساختاری رسیدن به این افق شناسایی شده و راه‌های برداشتن آن‌ها در هفت‌محور راهبردی ترسیم شده است. این برنامه به زبان ساده و عامه‌فهم نوشته شده و البته کاملاً عملیاتی و به‌دوراز شعار و کلی‌گویی است. مخاطب این برنامه مسئولین و به‌ویژه نمایندگان مجلس ازیک‌طرف و عموم مردم از طرف دیگر است. هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به ریشه‌های مسائل خوزستان و راه‌حل‌های آن است تا مطالبات خود را در این مسیر هدایت کنند.

 

فهرست کتاب:

 فصل اول: افق آینده خوزستان


فصل دوم: رویکرد مطلوب پیشرفت


 فصل سوم: برنامه پیشرفت خوزستان؛ منظومه راهبردها

 

  

🔹 نویسنده: مسعود عالمی نیسی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

🔸 ناشر: بنیاد توسعه فردا

 

💳 قیمت: 15.000 تومان

 

 جهت تهیه فایل pdf به آدرس: shop.farda.ir/index.php/11/khoozestan مراجعه فرمایید.