کتاب ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سورۀ احزاب

 

 آﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺑﺮهاي ﺗﯿﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻢ‌هاي ﺑﺰرگ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ‌ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺎت و مبهوت ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮف‌هاي نفهیدنی و ﺟﺪال‌هاي ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺮکۀ ﺑﺎﻃﻞهاي ﺑﺰك ﺷﺪه و ﺣﻖ‌هاي در ﻣﺤﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ دﺳﺖهاي ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ مهرﺑﺎﻧﯽ- و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﯾّﺖ- در دﺳﺖهای ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ همراه ﻣﯽﺷﻮي، ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺻﯿﻠﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهاي زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در روزﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮاي روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮال‌هاي اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ همان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽفهمیم ﺑﺎ همان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺮدورزي و ﺷﻔّﺎﻓﯿّﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ زﻣﺎنۀ ﻣﺎﺳﺖ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هم اکنون چاپ چهارم کتاب (سال 97) با 618 صفحه و به قیمت پشت جلد 40.000 تومان منتشر گردید. برای خرید کتاب می‌توانید به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایید.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)

 

2- فروشگاه انتشارات حکمت:

میدان انقلاب اسلامی - خیابان انقلاب اسلامی - ابتدای خیابان ابوریحان پلاک 94

شماره تماس: 66461292

   

3- فروشگاه ترنجستان بهشت:

خیابان دکتر شریعتی، روبروی بیمارستان مفید، نبش کوچه بهشت آسا پلاک 1123

شماره تماس: 22878726

 

4- خرید اینترنتی از طریق سایت پاتوق کتاب فردا:

با کلیک بر روی لینک  https://b2n.ir/istade  امکان خرید از هر مکانی بصورت اینترنتی برایتان امکان‌پذیر خواهد بود.