معرفی اندیشگاه مهاد

 

  ﭘﺎﯾﺪاري شهر-زﯾﺴﺖ‌ﺑﻮم و ﺗﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﮑﻮي اﻧﺴﺎﻧﯽ، از مهمترﯾﻦ آرزوهاي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ شهری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺑﺮاي شهرها، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدي، ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪاي، داراي ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺸﮕﺮ،ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره و ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ.
«اﻧﺪﯾﺸﮕﺎه مهاد» ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶهاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، نهادهاي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه‌ها، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ،ﺑﻨﮕﺎه‎هاي ﺧﺼﻮﺻﯽ و هر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه، ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﺸﮕﺎهی ﺧﻮد در ﺣﻮزه «شهر»، «ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و «ﺗﻮﺳﻌﻪ» ﻣﯽﭘﺮدازد.
«اﻧﺪﯾﺸﮕﺎه مهاد» ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻣﯿﺎن «ﻧﻈﺮ» ﺗﺎ «ﻋﻤﻞ» ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻪهاي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎستگذاران و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان دوﻟﺘﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در همه ﺳﻄﻮح و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ همه ذيﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽﮔﺬارد؛ و در همین ﺣﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نهادي ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪاي ذيﻧﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺣﻮزه شهر، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.

 

حوزه‌های فعالیت:

  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و آﻣﺎﯾﺶ
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ شهری
  • ﭘﺎﯾﺪاري شهر-زﯾﺴﺖ ﺑﻮم
  • آﯾـــﻨﺪهﻧـﮕـﺎري شهری

 

ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاری:

  • ﺳﯿﺎﺳﺖ‎ﭘﮋوهی و تسهیل ﻓﺮآﯾﻨﺪهای ﺳﯿﺎست‌‌گذاري در ﺣﻮزههای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ شهر، ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳـــﻌﻪ
  • ﺷـﺒﮑﻪﺳﺎزي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن
  • ﮔـﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزي و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖهای ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي، ﻣـﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤـﻠﻠﯽ