معرفی اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران

 

 

 

اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران «سَنا» درصدد آن است که مدل‌های سیاستی و مدیریتی را از درون تجارب زیسته استخراج کند. این کار در بنیاد توسعه فردا، «سیاست‌نگاری» نامیده شده است. سیاست‌نگاری عبارت است از بازخوانی و مرور یک تجربه، با هدف یادگیری منظم و سیستماتیک از تجارب خود و دیگران. سیاست‌نگاری نه وقایع‌نگاری است و نه سیاستگذاری، بلکه وقایع و رخدادهای درون یک تجربه را با هدف درک تفکرات، اصول و روش‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌های حاکم بر یک تجربه و بازیگرانش مورد مطالعه قرار می‌دهد.

اندیشگاه سَنا یک تجربه را در چهار لایه مطالعه می‌‌کند:

  • وقایع و رخدادها
  • زیرساخت اجتماعی و نهادی
  • باورها و ارزش‌ها
  • اندیشه و بینش

انگیزه‌ها و باورها و اندیشه‌ها و نگرش‌ها را نه در مستندات و آرشیوها بلکه باید در بیان اشخاص و رقم‌زنندگان آن تجربه جستجو کرد. لذا اندیشگاه سَنا علاوه بر استفاده از منابع رسمی و آرشیوها، تلاش دارد دانش ضمنی نهفته در سینه و ذهن بازیگران کلیدی را کشف و بازگو کند.

مطالعات سیاست‌نگارانه «سَنا» ضمن روایت ترتیب و توالی زمانی وقایع، ارتباط موجبیتی و علیتی بین تصمیمات و رخدادها را تبیین می‌کند، به توصیف بستر اجتماعی و ساختاری بروز رخدادها می‌پردازد، تفکرات نقش‌آفرینان و منطق حاکم بر تصمیمات را درک و شناسایی کرده و انگیزه‌ها و آرمان‌ها باورها و ارزش‌های حاکم بر بازیگران کلیدی تصمیم‌گیرندگان و نهادهای تأثیرگذار را بیان می‌نماید.

 

حوزه‌های فعالیت:

تجربه‌های ملّی، محلّی، سازمانی و بنگاهی مرتبط با:

- دانش و فناوری‌های نو

- فرهنگ و امور اجتماعی

- صنعت، بازار، کارآفرینی و اشتغال

- مدیریت استعدادها

 

ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاری:

 - تدوین تجارب سازمان‌ها و بنگاه‌ها

 - تولید دانش مدیریتی مبتنی بر تجارب سازمان‌ها و بنگاه‌ها

 - باز ارائه تجربیات و درس‌آموخته‌ها در قالب بصری و هنری

 - شبکه سازی خبرگان، پژوهشگران و منتقدان گرد محور یک تجربه

 - مدیریت دانش