دولت الکترونیک - پرسش ششم: چگونه بايد فرآيند دولت الکترونيک را طراحي و مديريت کنيم؟

 

پرسش ششم:  چگونه بايد فرآيند دولت الکترونيک را طراحي و مديريت کنيم؟

 

 

 

 

 

 

بايد قبل از شروع فرآيند دولت الکترونيک، مکانيزم‌هاي مديريتي را هم در سطح ملي/ استاني و هم در سطح اجرايي برقرار ساخت.

 

 

 

1- ايجاد گروه‎هاي کاري برای دولت الکترونيک در درون دولت.

  • گروه‌هاي کاري بايد بودجه، منابع انساني و حمايت‌هاي اجرايي لازم را براي انجام وظايف هر سازمان فراهم نمايند و فعاليت آنها را مديريت کنند.
  • بايد به گروه‎های کاری اختيارات لازم داده شود. بخصوص در مورد برنامه‎های بين سازمانی.

 

 2- آماده‌سازی برنامه کاری با جزئيات

        دورنما و تعيين اولويت‎ها کافي نيستند.يک طرح کار همراه با جزئيات به هدايت سازمان‎ها و کارمنداني که نسبت به اجراي برنامه دولت الکترونيک مسوولند، کمک شاياني خواهد کرد.

  

 

3- طراحی مکانيزم‎هايي براي تداوم مشارکت گروه‌هاي ذينفع. 

4- برنامه‌ريزي براي ظرفيت‌سازي.
  

 آموزش کارمندان در همه سطوح نظام اداري بايد يک بخش کامل از طرح کار باشد. اغلب مخاطبان هدف نيز به آموزش‌هاي محدودي نياز دارند تا بتوانند از سيستم‌هاي جديد دولت الکترونيک استفاده نمايند.