اولین جلسه از سلسله نشست‌های ارائه مفاهیم راهبردی در حوزه سیاست‌گذارى «مدل RIU»

  

  اولین جلسه از سلسله نشست‌های ارائه مفاهیم راهبردی در حوزه سیاست‌گذارى، در اندیشگاه تدبیر و توسعه فردا برگزار شد.

 

 

 

اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری مجموعه نشست‌هایی با موضوع «ارائه مفاهیم راهبردی در حوزه سیاست گذارى» برگزار می‌کند که اولین نشست از این سلسله نشست‌ها با عنوان «ارائه مدل RIU» در روز یکشنبه مورخ 16 دی ماه سال جاری در مکان اندیشگاه برگزار شد.

 

 

در این نشست آقای دکتر پیرصوفی با ارائه جامع مدل (RIU(Research-Integration-Utilization به منظور فراهم کردن رویداده‌های نو (پژوهش)، درهم آمیختن دانش‌های جدید در عمل بر اساس چارچوب‌های سیاسی (ادغام) و در نهایت کاربست یافته‌ها و مفاهیم جدید در دانش و عمل (بهره برداری)، روند رسیدن از علم و دانش نظری به قانون و سیاست قابل اعمال را تبیین و تشریح نمودند.

 

  

 

 پس از پایان ارائه مدل RIU توسط دکتر پیرصوفی، حضار و پژوهشگران حوزه مربوطه به نقد و بررسی این مدل پرداختند و پس از جمع‌بندی نکات حاصله از این نشست، جلسه خاتمه یافت.