• آیـنـده پــژوهی و آیـنـده نـگاری

  آیـنـده پــژوهی و آیـنـده نـگاری

  • به کارگیری روش‌های آینده نگاری در پژوهش‌های مرتبط با دانش و فناوری • مطالعات آینده پژوهی در زمینه فرهنگ

 • سـیاسـت نـگـاری

  سـیاسـت نـگـاری

  • تدوین سیاست‌‌های مدیریت در حوزه دانش و فناوری و فرهنگ بر اساس تجارب موفق داخلی • تبدیل دانش ضمنی سازمان‌ها به دانش مدوّن سازمانی • تدوین الگوهای قابل بهره برداری بر اساس تجربیات سازمانی مشابه در کشور

 • طراحی، تاسیس و راهبری اندیشگاه

  طراحی، تاسیس و راهبری اندیشگاه

  • سازماندهی اندیشگاه‌های تخصصی • مشاوره در راهبری مراحل تکوین اندیشگاه • تربیت پژوهشگر و مدیر اندیشگاه • گسترش فرهنگ فعالیت‌های اندیشگاهی در ایران

 • آمـــــــــــــــوزش و فرهنگ سازی

  آمـــــــــــــــوزش و فرهنگ سازی

  • برگزاری دوره آموزشی • برگزاری کارگاه‌های آموزشی

 • Current
 • آیـنـده پــژوهی و آیـنـده نـگاری آیـنـده پــژوهی و آیـنـده نـگاری • به کارگیری روش‌های آینده نگاری در پژوهش‌های مرتبط با دانش و فناوری • مطالعات آینده پژوهی در زمینه فرهنگ
 • سـیاسـت نـگـاری سـیاسـت نـگـاری • تدوین سیاست‌‌های مدیریت در حوزه دانش و فناوری و فرهنگ بر اساس تجارب موفق داخلی • تبدیل دانش ضمنی سازمان‌ها به دانش مدوّن سازمانی • تدوین الگوهای قابل بهره برداری بر اساس تجربیات سازمانی مشابه در کشور
 • طراحی، تاسیس و راهبری اندیشگاه طراحی، تاسیس و راهبری اندیشگاه • سازماندهی اندیشگاه‌های تخصصی • مشاوره در راهبری مراحل تکوین اندیشگاه • تربیت پژوهشگر و مدیر اندیشگاه • گسترش فرهنگ فعالیت‌های اندیشگاهی در ایران
 • آمـــــــــــــــوزش و فرهنگ سازی آمـــــــــــــــوزش و فرهنگ سازی • برگزاری دوره آموزشی • برگزاری کارگاه‌های آموزشی

Send Emails

فعالیت‌های اندیشگاه سنا

ادامه مطلب ...

Airplane Sealants

فعالیت‌های اندیشگاه تدبیر فردا

ادامه مطلب ...

فعالیت‌های اندیشگاه پاسخ

ادامه مطلب ...

تازه‌های نشر

متعاملین :