موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ونهم: «بر قله‌های دانش» آرزوهای بزرگ، گام‌های بلند - 02/09/15

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ونهم: «بر قله‌های دانش» آرزوهای بزرگ، گام‌های بلند - 02/09/15

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و هشتم با موضوع: «آینده علم در قرن 15» - 02/09/08

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و هشتم با موضوع: «آینده علم در قرن 15» - 02/09/08

 • انتشار گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌وهفتم - 02/09/06

  انتشار گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌وهفتم - 02/09/06

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و هفتم با موضوع: «علم، امیدِ تمدن‌ساز» - 02/08/28

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و هفتم با موضوع: «علم، امیدِ تمدن‌ساز» - 02/08/28

 • گزارش بیست‌ویکمین نشست عصرانه اندیشگاهی با موضوع: «تبیین چرایی حمایت از فلسطین با نگاه عقلانیت دینی»- 02/08/24

  گزارش بیست‌ویکمین نشست عصرانه اندیشگاهی با موضوع: «تبیین چرایی حمایت از فلسطین با نگاه عقلانیت دینی»- 02/08/24

 • اطلاعیه برگزاری نشست فو‌ق‌العاده کافه آینده با موضوع: «فلسطین و نقش من از منظر عقلانیت دینی» - 02/08/11

  اطلاعیه برگزاری نشست فو‌ق‌العاده کافه آینده با موضوع: «فلسطین و نقش من از منظر عقلانیت دینی» - 02/08/11

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وهشتمین: «آینده علم در قرن پانزدهم هجری» سناریوهای تحول و پیشرفت علمی ایران - 02/08/09

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وهشتمین: «آینده علم در قرن پانزدهم هجری» سناریوهای تحول و پیشرفت علمی ایران - 02/08/09

 • اطلاعیه برگزاری نشست بیست و یکم عصرانه اندیشگاهی با موضوع: «تبیین چرایی حمایت از فلسطین با نگاه عقلانیت دینی» - 02/08/08

  اطلاعیه برگزاری نشست بیست و یکم عصرانه اندیشگاهی با موضوع: «تبیین چرایی حمایت از فلسطین با نگاه عقلانیت دینی» - 02/08/08

 • اطلاعیه برگزاری نشست دوم افتتاحیه دومین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان: «حکمرانی مردمی در اقتصاد» - 02/07/20

  اطلاعیه برگزاری نشست دوم افتتاحیه دومین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان: «حکمرانی مردمی در اقتصاد» - 02/07/20

 • اطلاعیه برگزاری نشست اول افتتاحیه دومین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان: «حکمرانی مردمی در اقتصاد» - 02/07/20

  اطلاعیه برگزاری نشست اول افتتاحیه دومین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان: «حکمرانی مردمی در اقتصاد» - 02/07/20

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و ششم با موضوع: «مکرانی که من میسازم» - 02/07/14

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و ششم با موضوع: «مکرانی که من میسازم» - 02/07/14

 • گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌وششم - 02/07/12

  گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌وششم - 02/07/12

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و پنجم با موضوع: «آینده خلق ثروت در ایران» - 02/07/12

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و پنجم با موضوع: «آینده خلق ثروت در ایران» - 02/07/12

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وهفتم: «علم، امیدِ تمدن‌ساز» - 02/07/10

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وهفتم: «علم، امیدِ تمدن‌ساز» - 02/07/10

 • نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 02/06/27

  نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 02/06/27

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر