کتاب ناﻧﻮ+کلسیم؛ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب و سیاﺳت‌های ﺗﺮویج داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﺎﻧﻮ در ایران

 

 

توسعه یک فناوری نوظهور و ناشناخته مانند نانو به پایگاه اجتماعی نیازمند بود تا متقاضی توسعه آن باشد و از آن حمایت کند. بر همین اساس "ترویج" یکی از برنامه‌های اصلی توسعه فناوری نانو در کشور قرار گرفت. برنامه‌های ترویجی ستاد نانو اقشار مختلف جامعه از سیاست‌گذاران تا دانشجویان را دربرمی‌گرفت. ترویج فناوری نانو در میان دانش‌آموزان با هدف تامین نیروی انسانی نانو در آینده انجام شد. کتاب  «ناﻧﻮ+کلسیم» سیاست‌ها و برنامه‌های ترویج دانش‌آموزی نانو را که حاصل مصاحبه حضوری با مدیران ستاد نانو و تاثیرگذاران این حوزه است، روایت می‌کند.

 

 

 

آنچه بیش از تـرویـج نـانـو مورد تـوجه متـولیان تـرویـج

دانـش‌آمـوزی نـانـو بوده است ترویج «مـا می‌تـوانـیم»

در مـیان دانـش‌آموزان اسـت زیرا هیـچ‌ﮐـﺲ از هـمان

اول ﺑـﺎور ﻧﺪارد ﮐﻪ نمیﺗـﻮاﻧﺪ؛ بلکه ﺑـﺎور ﺑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ

را ﯾـﺎد میﮔـﯿﺮد. ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻦ را ﺑﻪ او می‌آﻣـﻮزﻧـﺪ. وقـتی

ﺑـﺰرﮔﺘﺮها ﺑﺎور داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻧمیﺗﻮاﻧﯿﻢ؛ ﮐﻮﭼـﮑﺘـﺮهـا

هم از آنها ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ نمیﺗﻮاﻧﯿﻢ.وقتی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮها

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ آنها هم ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮها آﻣﻮزش دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﻣﺎ ﻧمیﺗﻮاﻧﯿﻢ. ﻓﺮدایی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧمیﺷﺪ، ﭼﻮن ﺳـﺎزﻧـﺪﮔﺎن

  ﻓﺮدا از همان دﯾﺮوز ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ میﺗﻮاﻧﯿﻢ. زﻣﺎن

آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮها ﻧﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪﻣﺎ

ﻧمیﺗﻮاﻧﯿﻢ.

 

 

«زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮها دﯾﮕﺮ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧمیﺗﻮاﻧﯿﻢ...»  

  

 

  فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

- پیشگفتار

- مقدمه

 

- راهکار اول: تــرویج در فضـای مجـازی 

 

- راهکار دوم: ورود نـانـو به آمـوزش رسمی

 

- راهکار سوم: بــرگـزاری سـمینار دانش‌آموزی

 

- راهکار چهارم:‌  بــرگـزاری نمایشگاه

 

- راهکار پنجم: الـمپیاد دانـش‌آمـوزی

 

- راهکار ششم: تــوانـا

 

- خاتـمه

 مراجـع

  

مصاحبه‌شوندگان (به ترتیب حروف الفبا):

ﻋﻤــﺎد اﺣﻤﺪوﻧﺪ، ﻓﺎﺋـﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰﭘﻮر، شهاب ﺟﻮاﻧﻤﺮدى، ﯾﺎﺳﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾــﺲ، ﻋﻠﻰ زراﻓﺸﺎن، ﺣﺎﻣــﺪ ﺳﺎﺟﺪى، ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧــﻰ، ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰوزﯾﺮى، ﻣﺎزﯾــﺎر ﻋﻄﺎرى، ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻢﺧــﻮاه، ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻗﺪﻣﮕﺎهی، اﻣﯿﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ، ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﺮادى، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺼﯿﺮى

 

 

این کتاب که در قطع رقعی و 115 صفحه به طبع رسیده را می‌توانید به قیمت  25.000 تومان تهیه نمایید. برای خرید کتاب به آدرس‌ ذیل مراجعه نموده یا در صورت درخواست شما امکان ارسال کتاب توسط پیک امکانپذیر می‌باشد.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)