کتاب ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سورۀ احزاب

 

 آﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺑﺮهاي ﺗﯿﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻢ‌هاي ﺑﺰرگ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ‌ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺎت و مبهوت ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮف‌هاي نفهیدنی و ﺟﺪال‌هاي ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺮکۀ ﺑﺎﻃﻞهاي ﺑﺰك ﺷﺪه و ﺣﻖ‌هاي در ﻣﺤﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ دﺳﺖهاي ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ مهرﺑﺎﻧﯽ- و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﯾّﺖ- در دﺳﺖهای ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ همراه ﻣﯽﺷﻮي، ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺻﯿﻠﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهاي زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در روزﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮاي روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮال‌هاي اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ همان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽفهمیم ﺑﺎ همان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺮدورزي و ﺷﻔّﺎﻓﯿّﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ زﻣﺎنۀ ﻣﺎﺳﺖ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هم اکنون چاپ چهارم کتاب (سال 1401) با 618 صفحه و در دو قالب:
جلد سخت به قیمت  250.000 تومان و جلد شومیز به قیمت: 200.000 تومان منتشر گردید. برای خرید کتاب می‌توانید به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایید.

 

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - خیابان فلسطین جنوبی، پایینتر از خیابان جمهوری اسلامی، بن بست انیس، پلاک ۱۲، طبقه سوم

شماره تماس: 02166177085

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)

 

 2- فروشگاه ترنجستان بهشت:

خیابان دکتر شریعتی، روبروی بیمارستان مفید، نبش کوچه بهشت آسا پلاک 1123

شماره تماس: 02122878726

 

3- فروشگاه جهاد دانشگاهی(کتاب شانزده):

خیابان انقلاب اسلامی، بین چهاراه ولیعصر و خیابان فلسطین ، جنب پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۶۵۰۱۷

 

4- خرید اینترنتی از فروشگاه جهاد دانشگاهی با جلد گالینگور و قیمت 225.000 تومان از لینک:

 https://b2n.ir/h59774

 

5- خرید اینترنتی از فروشگاه جهاد دانشگاهی با جلد شومیز و قیمت 180.000 تومان از لینک:

https://b2n.ir/k54584

 

6- خرید اینترنتی از سایت پاتوق کتاب فردا از لینک:

 https://b2n.ir/istade