کتاب ﺗﺎ ... ﭘَﺘِﻨﺖ - رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب ﺣﻔﺎﻇﺖ از داراﯾﻰ‌های ﻓﮑﺮی ایران در ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ

 

حقوق مالکیت فکری به آن دسته از حقوق گفته می‌‌شود که حق بهره‌برداری اقتصادی از یک موضوع را برای صاحب ایده و اختراع محفوظ می‌داند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. کتاب حاضر به مقوله پتنت به عنوان نوعی از مالکیت صنعتی برای نوآوری‌های فناورانه می‌پردازد. مدیران ستاد ویژه فناوری نانو از همان بدو تاسیس این ستاد به اهمیت حفاظت از ایده‌های نوآورانه واقف بوده و در سند راهبردی ده ساله اول نانو این موضوع را مورد توجه قرار دادند.


   

 ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳـﺖ‌ها و ﺗﺠﺎرب ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮى ﺳــﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ؛ «تا . . . پَتِنت» ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳــﻰ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ نهاد در ﺣﻮزه ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮى در ﮐﺸــﻮر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳــﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﺪاﻣﺎت و رﺧﺪادها را از ﻣﻨﻈﺮهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻰ، ﺳﺎﺧﺘﺎرى و رﻓﺘـﺎرى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻰ ﻗﺮار دهد. ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪاى از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ اﺳــﺖ. ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮى در ﮐﺸﻮر، ﺣﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ و ﺑﻮﻣﻰ‌ﺳﺎزى اﯾﻦ مهم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهای وﺿﻊ ﺷـﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖها از ﺣﻤﺎﯾﺖهای ﺗﺸــﻮﯾﻘﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ و همکارى ﺑﺎ وﮐﻼى ﺧﺎرﺟﻰ، در جهت دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه‌اﻧﺪ. ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ارﺗﺒﺎط اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺘﺎد ﺑﺎ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 

  

 

 

  

 

فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

-پیشگفتار

-مقدمه

 

- فصل اول: آغـاز آشنایی

 

- فصل دوم:عصـر شرکت‌های خدمات پتنت

 

- فصل سوم: ﺑﻠﻮغ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮى

 

- فصل چهارم:‌  وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى آﯾﻨﺪه

 

- ﭘﯿﻮﺳﺖ: ﻣﺮورى ﺑﺮ ﻣﻔﺎهیم و واژﮔﺎن ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

 

- خاتمه

 مراجع

 

 

مصاحبه شوندگان (به ترتیب حروف الفبا) :

کامران ﺑﺎﻗﺮى، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﯾﻰ، ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ سلطاﻧﻰ، ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻌﯿﺪى، مهدى ﺿﯿﻐﻤﻰ، ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻢﺧﻮاه، ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ، ﻧﺎدر ﻧﯿﮏﮐﺎم

 

 

این کتاب که در قطع رقعی و 83 صفحه به طبع رسیده را می‌توانید به قیمت  25.000 تومان تهیه نمایید. برای خرید کتاب به آدرس‌ ذیل مراجعه نموده یا در صورت درخواست شما امکان ارسال کتاب توسط پیک امکانپذیر می‌باشد.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)