عرضه کتاب «اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» با دو جلد شومیز و گالینگور در فروشگاه‌های منتخب - 02/02/24

 

  

آشنایی با کتاب:

آﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻣﯽ‌ﺷﻮد، اﺑﺮهای ﺗﯿﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ‌ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻢ‌های ﺑﺰرگ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ‌ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺎت و مبهوت ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮف‌های نفهیدنی و ﺟﺪال‌های ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، ﺣﻖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺮکۀ ﺑﺎﻃﻞهای ﺑﺰک ﺷﺪه و ﺣﻖ‌های در ﻣﺤﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ دﺳﺖهای ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ مهرﺑﺎﻧﯽ -و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﯾّﺖ- در دﺳﺖهای ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ همراه ﻣﯽﺷﻮی، ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﯿﻠﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهای زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در روزﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮای روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳؤال‌های اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ همان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽفهمیم، ﺑﺎ همان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺮدورزی و ﺷﻔّﺎﻓﯿّﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ زﻣﺎنۀ ماست.

 

🔸 کتاب «ایستاده در باد» درس‌گفتارهای است که طی سال‌های 1377 تا 1378 در حلقۀ مطالعات فلسفه و اندیشۀ اسلامی توسط استاد گرامی سید محمد روحانی ایراد شده است. این کتاب در قطع وزیری و 592 صفحه منتشر گردیده است.

 

قیمت فروش:


📒 جلد گالینگور: 250.000 تومان
📗 جلد شومیز: 200.000 تومان

 

📇 ناشر: بنیاد توسعه فردا

 

💳 مراکز عرضه کتاب:

1- دفتر بنیاد توسعه فردا: (بصورت حضوری)
خیابان فلسطین جنوبی، پایینتر از خیابان جمهوری اسلامی، بن بست انیس، پلاک ۱۲، طبقه سوم - شماره تماس: 02166177085

 

2- فروشگاه ترنجستان بهشت: (بصورت حضوری)
خیابان دکتر شریعتی روبروی بیمارستان مفید نبش کوچه بهشت آسا پلاک 1123- شماره تماس: 22878726

 

3- فروشگاه مرکزی جهاددانشگاهی(کتاب شانزده): (بصورت حضوری و اینترنتی)
خیابان انقلاب اسلامی، بین چهاراه ولیعصر و خیابان فلسطین ، جنب پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی- تلفن: 66487625

لینک خرید اینترنتی:

شومیز: https://b2n.ir/h59774

گالینگور: https://b2n.ir/k54584

 

4- سایت پاتوق کتاب فردا (خرید اینترنتی):
لینک خرید اینترنتی: b2n.ir/istade