اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌وچهارم با موضوع: «آینده خلق ثروت در ایران» - 02/06/10

 

 

سی‌وچهارمین نشست کافه آینده با موضوع: «آینده خلق ثروت در ایران» با مشارکت دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، هدوی فیلم، اندیشگاه مهاد و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان ایران در تاریخ 19 تیر 1402 برگزار شد.  

  

🔰 اهم محور اظهارات شرکت‌کنندگان در کافه آینده سی و چهارم: