دولت الکترونیک - پرسش دوم: آيا دورنمای روشنی از دولت الکترونيک داريم و اولويت‌ها را می‌شناسيم؟

 

پرسش دوم: آيا دورنمای روشنی از دولت الکترونيک داريم و اولويت‌ها را می‌شناسيم؟

 

در هر برنامه و طرح تازه‌ای باید تصویری از نتایج مطلوب آن داشت؛ تصویری که آن چنان خواستنی باشد که انگیزه‌بخش و محرک باشد و همه ذینفعانش را به سوی خود جلب کند. استقرار دولت الکترونیکی همه شهروندان را مخاطب و ذی‌نفع خود می‌سازد؛ بنابراین توجه به نکات ذیل ضروری است:

 

 

 

   1- دورنمای دولت الکترونيک بايد مشترک و همگانی باشد.

    با یادآوری این نکته که وظیفه دولت تحقق اهداف مشترك جامعه است، باید عموم جامعه و گروه‌هاي ذينفع در فرآيند استقرار دولت الكترونيك مشاركت داشته باشند. مشارکت مردم نشانه‌ای از اعتماد به دولت  است.

   2- دورنما بايد شهروند محور باشد.

دورنما و اولويت‌ها بايد ناظر به نگراني‌ها و دل‌مشغولي‌های جامعه باشد.

برای آگاهی از مشغله‌های ذهنی جامعه، با روش‌های مختلفی می‌توان نظرات و داده ها را از جامعه جمع آوری کرد: برگزاری نشستهای عمومی، نظرخواهی و يا تشکيل کميته‌های طراحی دولت الکترونيک.

 3- دورنما را بايد منتشر و تبليغ نمود.

باید مطمئن شد كه مردم مزيتهاي ملموسي كه برقراری دولت الكترونيك براي آنها خواهد داشت شناخته اند و دورنمای تغييراتي كه پيش خواهد آمد می‌پذیرند؛ بنابراین بايد راهبردي براي انتشار و ترویج دورنمای دولت الکترونیک تهیه کرد.

4- برنامه دولت الكترونيك بايد سلاحي بر ضد فساد اداري ارائه دهد. 

مشهور است که دولت الکترونیکی مبارزه با فساد اداری را تقویت می‌کند؛ این سخن درستی است. اما دولت الكترونيك به تنهایی پايان فساد اداري را تضمین نمی‌کند؛ دولت الكترونيكی مي‌تواند راهی براي انتقال فساد اداري به سمت كارمندان آگاهتر نسبت به فناوری اطلاعات (خصوصا کارکنان جوانتر) باشد. پس در ذیل دولت الكترونيك باید برنامه مشخصی براي مبارزه با فساد اداري پیش بینی کرد.