دولت الکترونیک - پرسش هفتم: چگونه می‌توان بر مقاومت‌ها از درون دولت غلبه کرد؟

 

 

پرسش هفتم: چگونه مي‌توان بر مقاومت‌ها از درون دولت غلبه کرد؟

 

1- درک مشکل:


بعضي از دلايل مقاومت کارمندان در مقابل تغييرات:

 • ترس از اينکه تکنولوژي روش آنها را منسوخ کند و کارشان را از دست بدهند.
 • ترس از اينکه قدرت و موقعيتشان را در نظام فعلي از دست بدهند.
 • عدم آشنايي با تکنولوژي و ترس از اينکه آنها نتوانند از تکنولوژي به درستي استفاده کنند و در مقابل ديگران نادان به نظر آيند. بعضي از اين پديده با عنوان «شوک تکنولوژيک» ياد مي‌کنند.

 

 

 • اعتقاد به اينکه با پذيرش تکنولوژي جديد، به تخصص آنها افزوده نخواهد شد و با رد آن نيز چيزي از دست نخواهند داد و تنها کار آنها زياد خواهد شد. مثلا مجبور خواهند شد که به نامه‌هاي الکترونيک پاسخ دهند.
 • نگراني از اينکه روش‌هاي جديد و اتوماتيک، فرصت‌هاي کمتري براي کسب درآمدهاي غير رسمي و يا دريافت رشوه باقي گذارد.

 

2- روش‌هاي غلبه بر مقاومت:

 

 • جذب و درگير کردن کارمندان
 • توضيح برنامه‌ها برای کارمندان
 • آموزش
  بعضي دولت‌ها دريافتند که با آموزش مسوولان قسمت‌ها، آنها نسبت به سيستم‌هاي جديد پذيرش ايجاد خواهند کرد و سپس آن را در طول نظام اداري گسترش خواهند داد. اگر قرار است که کارمندان رده پايين سر کار باقي بمانند، آنها بايد آموزش‌هاي کافي در مورد آشنايي با سيستم‌هاي جديد دريافت کنند.
 • ارزشيابی
 • اجبار برای تطبيق با تکنولوژي‌های جديد
  ايجاد اين تصور که تغييرات حتمي و ناگزير است مي‌تواند بسيار موثر باشد، البته در صورتي که اراده سياسي کافي وجود داشته باشد.
 • درخواست کردن نظرات کارمندان
 • پاداش
 • تحسين و تجليل کردن
  در يکي از کشورهاي خاورميانه شرکت‌هايي را استخدام کردند تا به طور جداگانه پيشرفت برنامه دولت الکترونيک را در بخش‌هاي مختلف دولت ارزش‌گذاري کنند. هنگامي که بخش‌هاي دولت متوجه شدند که درحال ارزشيابي هستند،رقابت شديدي بين آنها براي رسيدن به بهترين جايگاه آغاز شد.