دولت الکترونیک - پرسش هشتم: چگونه از ميزان پيشرفت اطلاع يابيم و آن را اندازه‌گيري کنيم؟ در صورت شکست چگونه از آن باخبر شويم؟

 

 پرسش هشتم: چگونه از ميزان پيشرفت اطلاع يابيم و آن را اندازه‌گيري کنيم؟ در صورت شکست چگونه از آن باخبر شويم؟

 

 

برای آنکه بتوان پیشرفت اهداف دولت الکترونيک را دنبال کرد، بايد استانداردهايي براي اندازه‌گيري عملکرد تعريف نمود. اين استانداردها را مي توان در دو گروه تقسيم نمود:

1- استانداردهاي اندازه‌گیري عملکرد که ميزان سازگاري دولت با روش‌هاي دولت الکترونيک را اندازه‌گيري مي کنند.  

2- استانداردهايي که اثربخشی و سودمندی کاربرد دولت الکترونيک را اندازه‌گيري مي‌کنند.

در هر استاندارد شاخص‌هایی برای سنجش وجود دارند که در شکل‌ها مشاهده می‌شوند.

 

 

 

 

3- ارزیابی از بیرون

به غیر از استانداردهای اندازه‌گیری عملکرد و اثربخشی،  لازم است نتایج و دستاوردها از منظر بیرونی هم ارزیابی شود. برای این منظور محک‌هایی پیشنهاد می‌شوند که جهت ارزيابي واقعي وضعيت فرآيند به کمک مديران و سياست‌گذاران مي‎آيند.