دانلود کتاب ها

بسمه تعالی

 

کتاب روش های آینده نگاری تکنولوژی (Technology foresight methods) را با فرمت PDF از لینک های زیر دریافت نمایید:

 

               پیشگفتار 

فصل 1 : روش دلفی 

فصل 2 : روش سناریو سازی 

فصل 3 : روش پیمایش محیطی 

فصل 4 : روش ذهن انگیزی 

فصل 5 : روش تحلیل ثبت اختراع 

فصل 6 : روش درخت وابستگی 

فصل 7 : روش تحلیل ریخت شناسی 

فصل 8 : روش تاثیرات متقابل 

فصل 9 : روش چرخه آینده