دولت الکترونیک - پرسش چهارم: آيا اراده سياسي کافي براي رهبري دولت الکترونيک وجود دارد؟

 

پرسش چهارم: آيا اراده سياسي کافي براي رهبري دولت الکترونيک وجود دارد؟

 

براي موفقيت دولت الکترونيک هيچ چيز مهمتر از اراده سياسي نيست. استقرار دولت الکترونیک نیازمند تغییر در فرآیندها، فرهنگ‌ها و عادت و روال‌های کاری است. این تغییرات ممکن است موقعیت کاری برخی را ارتقا بدهد و پیشتازی برخی دیگر را کاهش دهد یا کمرنگ نماید. در ميان تمامي فرآيندهاي موفق دولت الکترونيک، رهبر يا رهبراني ديده مي شوند که با وجود مشکلات، برروي تغييرات تاکيد می‌کنند.

 

 

 

1- ايجاد، تقويت و تثبيت اراده سياسي:

  - مفهوم دولت الکترونيک و مزايای آن بايد برای جامعه و گروه‌های ذينفع روشن باشد. هنگامي که حمايت عمومي به دست آيد، اراده سياسي تقويت خواهد شد.

  - رهبران سیاسی بايد بيش از گذشته با تکنولوژي‌های الکترونيک آشنا شوند و نسبت به توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي تکنولوژي آگاه‌تر گردند.

  - يک راه براي انگيزش رهبران اين است که قدمهاي ابتدايي با يک برنامه معتدل‌تر برداشته شود که بتواند اعتبار و حمايت عمومي را ايجاد نمايد و سپس برنامه کامل ارائه گردد.

  - بايد از رهبران خواسته شود که مالک فرآيند باشند، بخصوص با مهيا کردن جامعه به کمک تبليغات و تشريح برنامه‌ها.

  - بايد همواره به ياد داشت که اراده سياسي متغير است. بنابراين بايد براي حفظ آن برنامه‌ريزي نمود.   

2- ثبات قدم

      - اگر اراده سياسی به سرعت محقق نشد، نبايد از تلاش دست برداشت.

      - رهبر الکترونيک بايد برنامه‌اي براي دولت الکترونيک طراحي کند که بعد از دوره مسئوليت وي و در طول دوره زمامداري ديگر رهبران، ادامه يافته و رشد کند.